Pågående forskning

Waldemar Sjölander (Göteborgs konstmuseum, under publicering 2023)

I samband med en kommande utställning om Göteborgskoloristerna på Göteborgs konstmuseum 2023 har jag skrivit ett katalogbidrag om den internationellt mest framgångsrike av dem: Waldemar Sjölander (1908-1988). Projektet har till stor del handlat om att bringa klarhet i de många motstridiga uppgifter som finns om hans liv, såväl i Göteborg som i Mexiko.

Laddade bilder (finansierat av Vetenskapsrådet, under publicering 2023)

Under de senaste åren har bilder med ”rasistiska stereotyper” diskuterats frekvent såväl internationellt som i Sverige. Här har bland annat Lars Hillersbergs ”judenäsor”, Hergés Tintin i Kongo, Makode Lindes Afromantics, Fazers bilder på Lakrits och Kinapuffar, Stina Wirséns Lilla Hjärtat, Hans Lindströms satirteckningar av araber och afrikaner, bortredigeringen rasstereotyper från Kalle Ankas julafton, parodieringen av asiater av bland andra Nile City, Sanna Nielsen och Björn Skifs, gestaltningen av samer i svensk film, reklam och tv, väckt häftiga reaktioner. Debatterna har visat att de anförda bilderna är laddade och besvärliga att hantera men också att uppfattningen av dem förändras över tid och plats.
Dessa bilder hör till kategorin laddade bilder. De väcker starka känslor hos alla som möter dem, både hos dem som kritiserar att de visas och hos dem som försvarar deras existens (med flera olika slags argument).
Bilderna och debatterna om dem reser en rad grundläggande frågor kring hur bilder blir laddade? Vad som är en rasistisk eller rasstereotyp bild? Vad som händer med bildernas verkan när de förflyttas över geografiska, kulturella, kontextuella och kronologiska gränser? Vilken betydelse har de senaste decenniernas digitala bildflöden haft för de rasstereotypa bildernas verkan, och för de diskussioner de väcker? Vilka skillnader och vilka likheter finns mellan laddade bilder och laddade ord?
Projektets resultat planeras att ges ut i bokform 2023.

Hittills publicerat:
”Ingens hund”, Bilder av ras i svensk visuell kultur, red. Åsa Bharathi Larsson, Kungl. Vitterhetsakademien 2022. Finns att beställa eller ladda ner fritt.

In English

The research project studies contemporary debates in Sweden concerning images with ‘racist stereotypes’, such as Lars Hillersberg’s ‘Jews’, Stina Wirsén’s Lilla Hjärtat, Hergé’s Tintin in the Congo, Makode Linde’s Afromantics, Hans Lindström’s ‘Orientals’, Fazer’s cover images on Liquorice and China snacks, the removal of stereotypical figures in Donald Duck’s Christmas Show, the parodying of Asians by (amongst others) Sanna Nielsen, and the depiction of Sami characters in commercials and television series.
These belong all to the category loaded images. They cause strong feeling both among them who criticize their usage, and among them who defend them.
It is the imagery referenced in these debates that forms the basis of the project – both contemporary depictions and historical references, and Swedish as well as international imagery. The images and the debates they have generated raise a number of fundamental issues concerning what constitutes a racist or a racially stereotypical image? What happens to the effect of the images when they move across geographical, cultural, contextual and chronological boundaries? Which content of the images is preserved when they migrate from one context to another? What has been the significance of the digital/digitalised streams of imagery of the past few decades for the effects of racially stereotypical images and for the discussions they stimulate? What are the similarities and the differences between loaded images and loaded words?
This project will, hopefully, result in a book 2022.
Along the way, some articles and essays will be published.
In the pipeline:
”Ingens hund”, (Nobody’s dog), red. Åsa Bharathi Larsson, Vetenskapsrådet 2020 eller 2021.

Demokratins torg (ofinansierat)

Hur förhåller sig utformningen av byggda miljöer till föreställningar om den demokratiska människan? Hur ser en demokratisk plats ut? Det är två av forskningsfrågorna i detta projekt som rör sig mellan Europa (främst, men inte enbart Sverige) och USA.
Hittills publicerat:
”Demokratins torg”, red. Anders Burman och Shamal Kaveh, Södertörn university 2020. PDF
”Skanstorget och hotet mot det gemensamma”, red. Claes Caldenby 2020.

Liggmöblers teknik, etik och estetik (ofinansierat)

Varför så få böcker om sängar och så många om stolar? Det är utgångspunkten för detta projekt som handlar om den moderna tidens olika liggmöbler, deras estetik, etik och teknik.

Nils Nilsson – verk (ofininansierat)

Sedan disputationen 1997 har jag fortsatt att katalogisera verk av Nils Nilsson (1901-1949). Delar av denna omfattande katalog, som i nuläget omfattar cirka 2 100 verk planeras att i framtiden publiceras i bokform.